Best i klassen -igjen!

Best i klassen -igjen!

Resultatene fra Nokuts årlige nasjonale studentundersøkelse ble publisert denne uken. Også i år var dette svært oppløftende lesing. For andre året på rad har Bjørknes Høyskole landets mest fornøyde bachelorstudenter i kategorien statsvitenskap. På spørsmål om overordnet tilfredshet scorer freds- og konfliktstudier 4,7 av 5. Dette er best i klassen blant 18 bachelorprogram i Norge!

Suksessfaktoren ligger i vår studiemodell

Det finnes mange velrenommerte og gode bachelorprogrammer innen kategorien statsvitenskap. Det er altså et tøft fagområde å skulle etablere seg i. I løpet av vår korte levetid har imidlertid programmene i freds- og konfliktstudier og internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole virkelig funnet sin plass, og vist seg som en sterk utfordrer til de veletablerte, større og kjente studiestedene. Grunnen til dette mener vi ligger i vår studiemodell og vår tilnærming til fagområdet. Vår modell innebærer blant annet tett oppfølging av studentene, kort avstand mellom studenter og fagansatte, mer tilbakemelding og interaktiv undervisning.

 

Praktiske ferdigheter

I vår faglige tilnærming fokuserer vi mer på praktiske ferdigheter enn hva som tradisjonelt sett er vanlig innen fagretningen. Gjennom blant annet studieturer, kursing og studiepoenggivende internship har studentene mulighet til å erverve seg nyttig, arbeidslivsrelevant kompetanse i løpet av bachelorgraden.

 

 

Den lille høyskolen med det store hjertet

Bjørknes Høyskole har opplevd sterk vekst de siste årene, men samtidig har vi klart å etterleve våre kjerneverdier og bevare våre fortrinn som en liten, intim og innovativ høyskole. Årets resultater viser tydelig at det er korte beslutningsveier og et tett og engasjerende miljø. Høyskolens kjerneverdier er kvalitet, nærhet og pålitelighet, noe som innebærer et faglig tilbud av høy kvalitet med et stort fokus på enkeltstudenten. Bjørknes Høyskole kom i år på delt 3. plass blant alle høyskoler og universiteter i Norge målt etter studentenes overordnede tilfredshet. Dette er vi naturligvis svært stolte over!

 

“Best i klassen blant 18 sammenlignbare bachelorprgram i Norge innen statsvitenskap!”

 

Studentenes vurdering

I det følgende oppsummeres resultatene i undersøkelsen. Studentene har vurdert kvaliteten på studiet ut ifra en rekke spørsmålskategorier, her følger åtte hovedkategorier:
(Tallet i parentes viser gjennomsnitt for alle studieprogrammer innen vår fagområde, statsvitenskap. Vurderingsskalaen går fra 1-5 og sammenligningen er innen fagområdet)

Helhetsvurdering: total vurdering 4,7 (4,2) – Høyest i landet
Med en helhetsvurdering på 4,7 på hvor tilfreds studentene er med studieprogrammet sitt, har Bjørknes Høyskole igjen de mest fornøyde studentene i landet innen fagområdet!

Studie- og læringsmiljø: total vurdering 4,2 (3,7) – Høyest i landet
Studentene trekker særlig frem det sosiale miljøet (4,6) og miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet (4,7). Dette bekrefter den korte avstanden og tette oppfølgingen av våre studenter.

Medvirkning: total vurdering 3,8 (3,1) – Nest høyest i landet
Vi legger til rette for og oppfordrer til studentdeltakelse og et levende studentdemokrati ved høyskolen. På dette området kan, og vil vi gjøre enda mer.

Inspirasjon: total vurdering 4,5 (3,9) – Høyest i landet
Studentene vurderer freds- og konfliktstudier på Bjørknes Høyskole som svært stimulerende (4,6) og faglig utfordrende (4,5), og studieprogrammet bidrar i stor grad til studentenes motivasjon for studieinnsats (4,4).

Yrkesrelevans: total vurdering 4,2 (3,5) – Nest høyest i landet
Vi har de senere årene fokusert mye på å rette oss mot arbeidslivet. Gjennom internship, karrieredag, og kontakt med potensielle arbeidsgivere får studentene både arbeidslivsrelevant kompetanse og innsikt i hva som kreves.

Undervisning: total vurdering 4,3 (3,5) – Høyest i landet
Undervisning er åpenbart et kjerneelement i studieprogrammet. Særlig gledelig er derfor studentenes vurdering av de faglige ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende (4,6) og forståelig (4,5), og at tilbakemeldingene er ansett som konstruktive (4,5). Dette legger vi mye prestisje og arbeid i for å oppnå.

Forventninger: total vurdering 4,2 (3,5) – Høyest i landet
De faglig ansatte har høye forventninger til og ambisjoner på vegne av våre studentene. Resultatene i denne spørsmålskategorien vitner om at dette er tydelig for studentene. Vi har et genuint engasjement for hver students faglige og personlige utvikling, og et ønske og mål om å hjelpe hver enkelt student til å nå sitt potensiale.

Organisering: total vurdering 4,4 (3,8) – Høyest i landet
Administrativ tilrettelegging og informasjonsflyt er viktig for at studentene skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i studiehverdagen. Studentenes gode vurdering av studieprogrammets organisering er derfor svært gledelig.

Her kan du se detaljene bak hvert av spørsmålene.

 

Resultatene inspirerer!

Resultatene i Studiebarometeret 2017 er svært gledelige og ikke minst inspirerende. Det er en bekreftelse på at våre bachelorprogrammer engasjerer, utfordrer og leverer akademisk kvalitet på et høyt nivå. Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med studentene våre, og vi vil gjøre vårt ytterste for å opprettholde kvaliteten og utvikle oss videre i en positiv retning.

 

Engasjement smitter

Takk til våre engasjerte studenter for en fantastisk svarprosent på 83%! Husk at engasjement smitter, i begge retninger!

 

Vi gjør oppmerksom på at bachelorprogrammet i internasjonale studier ikke hadde nok respondenter til å gi tallgrunnlag. Det er likevel ikke grunn til å tro at det er store forskjeller ettersom studentene på bachelor i freds- og konfliktstudier og bachelor i internasjonale studier tar mange av de samme emnene, har de samme foreleserne og de samme mulighetene når det gjelder internship, veiledning, valgemner og utveksling.

Les om bacheor i freds- og konfliktstudier

Relaterte innlegg