Hva er freds- og konfliktstudier?

Hva er freds- og konfliktstudier?

Vi lever i en tid med rask utvikling og store forandringer. Nye maktaktører, internasjonale sikkerhetsutfordringer, blodige kriger – spesielt borgerkriger, med tilhørende flyktningestrømmer – og stadig uløste klimautfordringer er bare noe av det som preger verden og dermed relasjonen mellom stater. Globaliseringen gjør at hendelser og forhold som skjer langt borte har innvirkning på oss i større grad enn tidligere. Det er altså en spennende tid å leve i, men den krever høy grad av innsikt, noe freds- og konfliktstudier gir deg.

Skrevet av Francis Rønnestad

Vi lever i et globalt samfunn

Ønsker du en utdannelse med fokus på det globale samfunnet, er det mye å velge mellom. Statsvitenskap, internasjonale studier, utviklingsstudier, samfunnsgeografi, historie, diverse områdestudier, og ikke minst freds- og konfliktstudier. Alle disse studiene har ting felles, men de har samtidig sine ulike særpreg og appellerer til ulike studenter. Det er i dette landskapet at freds- og konfliktstudier ligger, men det skiller seg fra de andre på en rekke punkter, og studieoppbygningen på Bjørknes Høyskole er også annerledes enn på universitetene.

Statsvitenskap

Det mest opplagte for mange samfunnsinteresserte er kanskje å studere statsvitenskap. Der er det gode muligheter for innsikt i internasjonale forhold, men det krever også en interesse for hvordan norsk forvaltning, stat og kommuner fungerer. Statsvitenskap bruker også mye tid på internasjonale institusjoner som FN, EU og lignende.

Internasjonale studier

Internasjonale studier ligner på statsvitenskap, men ligger også mye nærmere freds- og konfliktstudier. Her lærer du om internasjonal politikk, historie, økonomi og folkerett, akkurat som på fred og konflikt. Så hva er forskjellen? Vel, internasjonale studier bærer med seg mye av fokuset fra statsvitenskap på institusjoner og ikke minst stater, og hvordan stater omgås hverandre. Freds- og konfliktstudier på Bjørknes Høyskole har fokus på dette også, men har som sitt hovedområde hvordan konflikt oppstår og vedvarer, og hvordan fred skapes og pleies. Siden det store flertallet av væpnede konflikter i dag er innenfor enkeltstater, bruker vi her mye tid på å studere borgerkriger, og hvordan aspekter som etnisitet, religion og et områdes historie former konflikten.

Freds- og konfliktstudier

På freds- og konfliktstudier er vi altså litt mindre opphengt i teoretiske modeller, og mer interessert i regioner, særlig Midtøsten og Afrika, samt enkeltkonflikter, som vi kaller for «cases». Der minner studiet om historie og områdestudier. Samtidig er vi opptatt av å finne måter å analysere fred og konflikt på som går utover enkelttilfeller, så modellene har sin plass i freds- og konfliktstudier også. Spesielt i de delene av studiet som tar for seg politisk teori og overordnede politikkområder som internasjonal sikkerhetspolitikk. I tillegg ser vi på både utviklingsland og hvordan de store aktørene som USA og Kina påvirker verdensordenen og regioner. Du lærer om internasjonale institusjoner, som FN og Den afrikanske union, folkerett, økonomi og historie, men det blir hele tiden satt i sammenheng med hvordan disse aspektene både påvirker og påvirkes av konflikter.

Fordelene med mindre læresteder

Det er også noe annet å studere på et liten høyskole i forhold til store universiteter og høyskoler. På Bjørknes Høyskole er vi opptatt av det lange løpet, fra å tilegne seg kunnskap til å komme ut i relevant jobb. Det er derfor fokus på kunnskap og praktiske ferdigheter og kompetanse som er anvendelig innenfor organisasjoner som jobber med freds- og konfliktrelaterte spørsmål og oppgaver. Du har mulighet til å gjennomføre internship (praksisutplassering) som en del av utdannelsen og det er god kontakt mellom høyskolen og arbeidslivet. I tillegg er det et stort fokus på å lære deg å skrive akademisk. I alle aspekter ved studiet er det tett oppfølging fra faglærere. Vi får ofte tilbakemeldinger på at studenter som tar master i utlandet nyter godt av treningen og tryggheten de har fått i essayskriving. Det faglige utbyttet fra freds- og konfliktstudier er altså mer enn pensum.

Tett kontakt mellom studenter og forelesere

Resultatet av det tette forholdet mellom studenter og fagstaben, og den påvirkningsmuligheten studentene har, ser vi tydelig i form av et godt og spennende studiemiljø. Det arrangeres blant annet fagrelaterte film- og debattkvelder hvor fagstaben også deltar, men som studentene selv organiserer.

 

Les om bachelor i freds- og konfliktstudier

Relaterte innlegg