Hva er internasjonale studier?

Hva er internasjonale studier?

Internasjonale studier er et tverrfaglig studium som bygger på flere distinkte fagområder og trekker på sammenhengen mellom disse. De fire kjerneområdene internasjonal historie, internasjonal politikk, internasjonal politisk økonomi og internasjonal rett (folkeretten) komplementeres av dagsaktuell tematikk som migrasjon, sikkerhet, terrorisme, militæretikk og kulturstudier for å nevne noe.

Forstå verden gjennom internasjonale studier

Internasjonale studier er et tradisjonsrikt og veletablert fagfelt som er i stadig utvikling og vekst, både i Norge og i utlandet. Fagfeltet handler kort fortalt om å forstå verden; en verden som er i konstant bevegelse og endring. Som student vil du lære å anvende analytiske og metodiske verktøy, stille de rette spørsmålene og utøve kritisk sans i streben etter økt kunnskap og forståelse.

 

Ulike perspektiver fra fire kjerneområder

Historisk kunnskap er sentralt for å forstå bakgrunnen til det som skjer i verden i dag. Herunder er det viktig å lære seg hvordan man skal tolke historiske hendelser, hvilke premisser som lå til grunn for avgjørelser som ble tatt og ikke minst hvilke aktører som var med på å forme utviklingen. For eksempel, hvorfor er ikke folkerike og mektige land som Tyskland og India faste medlemmer i Sikkerhetsrådet? Videre er det viktig å forstå hvordan politikk utformes og utøves på et internasjonalt plan. Ulike lands utenrikspolitiske oppførsel og prioriteringer er avgjørende for hvordan det internasjonale systemet fungerer og utvikler seg. Internasjonal politikk er derfor en sentral komponent i studiet av internasjonale forhold og relasjoner. Økonomi og politikk er ikke alltid lett å skille fra hverandre, og det er stor grad av gjensidig påvirkning og avhengighet mellom disse sektorene. For eksempel så handler fordeling av ressurser om politiske så vel som økonomiske interesser. Internasjonal politisk økonomi omhandler nettopp forholdet mellom politikk og økonomi. Den fjerde hovedkomponenten er internasjonal rett, også kalt folkeretten. En rekke internasjonale konvensjoner og traktater danner et sett med kjøreregler som stater forplikter seg til å overholde. Tanken er at slik regulering skal virke stabiliserende og omfatter blant annet suverenitetshevdelse, regler for krigføring og straffeforfølgelse av krigsforbrytere. Men hvilken betydning har slike regler nå de stadig vekk brytes? (blogginnlegget fortsetter under bildet).

 

Flyktninger
Dagens migrasjons- og flyktningsituasjon i Midtøsten og Europa medfører en rekke politiske, økonomiske og folkerettslige utfordringer. Internasjonale studier gir deg de rette verktøyene til å forstå hva som skjer.

 

Dagsaktuelle temaområder

I tillegg til de fire tradisjonelle hovedkomponentene bygger internasjonale studiet på en rekke andre fagområder. Temaer som migrasjon, sikkerhet, terrorisme, militæretikk og kulturstudier er bare noen av temaene som inngår i internasjonale studier.

 

Hvem passer internasjonale studier for?

Internasjonale studier passer for deg som er interessert i verden utenfor Norges grenser, for deg som med stor interesse følger med på internasjonale nyheter, for deg som ønsker økt kunnskapsnivå om internasjonale hendelser og forhold, for deg som vil forstå utviklingstrekkene i verden i dag, for deg som er engasjert i å skape en bedre verden, for deg som vil bli utfordret til å tenke nytt og ta tak i komplekse problemstillinger, for deg som har ambisjon om å jobbe med internasjonale spørsmål.

 

Hvor kan man studere internasjonale studier i Norge?

Det finnes to utdanningsinstitusjoner i Oslo som tilbyr bachelorstudier i internasjonale studier i Norge, Bjørknes Høyskole og Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg kan du studere ved Høyskolen i Lillehammer (HiL).

Lær mer om internasjonale studier

Relaterte innlegg